لایحه درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌‌های مالی بر حسب قسمت، بخش، بند، اجزا در سال ۱۳۹۹

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل لایحه درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌‌های مالی بر حسب قسمت، بخش، بند، اجزا در سال ۱۳۹۹
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۱ در صفحه ۹ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور - پیوست ۲ - درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
سایت ناشر https://www.mporg.ir/home/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.