درآمدها و منابع مصوب شهرداری تهران در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل درآمدها و منابع مصوب شهرداری تهران در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶
توضیح

این داده از جدول صفحه ۲۳ تا ۲۷ مربوط به درآمدها و منابع مصوب شهرداری تهران در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر شهرداری تهران
سایت ناشر http://www.tehran.ir/Default.aspx?tabid=324
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.