ازدواج و طلاق بازبینی شده برحسب اختلاف سن زوج نسبت به زوجه - خوزستان - ۱۳۹۸

این داده از جدول ۱۳ در صفحه ۹۵ از گزارش «ازدواج و طلاق بازبینی شده برحسب اختلاف سن زوج نسبت به زوجه - خوزستان - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل ازدواج و طلاق بازبینی شده برحسب اختلاف سن زوج نسبت به زوجه - خوزستان - ۱۳۹۸
توضیح

این داده از جدول ۱۳ در صفحه ۹۵ از گزارش «ازدواج و طلاق بازبینی شده برحسب اختلاف سن زوج نسبت به زوجه - خوزستان - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.