تعداد مددجویان کم توان تحت پوشش سازمان بهزیستی بر حسب جنس، نوع کم توانی و استان در پایان ۱۳۹۷

این داده از جدول ۵۳-۶ در صفحات ۲۳۶ تا ۲۳۹ از گزارش «تعداد مددجویان کم توان تحت پوشش سازمان بهزیستی بر حسب جنس، نوع کم توانی و استان: پایان ۱۳۹۷» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد مددجویان کم توان تحت پوشش سازمان بهزیستی بر حسب جنس، نوع کم توانی و استان در پایان ۱۳۹۷
توضیح

این داده از جدول ۵۳-۶ در صفحات ۲۳۶ تا ۲۳۹ از گزارش «تعداد مددجویان کم توان تحت پوشش سازمان بهزیستی بر حسب جنس، نوع کم توانی و استان: پایان ۱۳۹۷» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1397
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سایت ناشر https://www.mcls.gov.ir/en/home
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.