آمار تعداد سدهای کشور به تفکیک پیمانکار در مراحل مختلف در ۱۳۹۶

این داده از سایت شرکت مدیریت منابع آب ایران گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل آمار تعداد سدهای کشور به تفکیک پیمانکار در مراحل مختلف در ۱۳۹۶
توضیح

این داده از سایت شرکت مدیریت منابع آب ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر شرکت مدیریت منابع آب ایران
سایت ناشر http://www.wrm.ir/
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.