دانش‌آموزان و كاركنان آموزشی، دفتری و اداری وزارت آموزش و پرورش برحسب استان، سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵

این داده از صفحه ۶۵۲ جدول ۶-۱۷، سالنامه آماری کشور - ۱۳۹۴، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل دانش‌آموزان و كاركنان آموزشی، دفتری و اداری وزارت آموزش و پرورش برحسب استان، سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵
توضیح

این داده از صفحه ۶۵۲ جدول ۶-۱۷، سالنامه آماری کشور - ۱۳۹۴، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.