متوسط روزانه پسماندهای بهداشتی درمانی جمع آوری شده در تهران بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵

این داده از سایت رسمی سازمان مدیریت پسماند گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل متوسط روزانه پسماندهای بهداشتی درمانی جمع آوری شده در تهران بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵
توضیح

این داده از سایت رسمی سازمان مدیریت پسماند گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1387
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر سازمان مدیریت پسماند تهران
سایت ناشر http://pasmand.tehran.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an HTML table with numbers converted from Farsi to English.