ميزان گازهای سوزانده شده در ۱۵ كشور اول جهان در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵

این داده برگرفته از جدول صفحه ۳ "تجربه كشورهای منتخب در جمع‌آوری گازهای سوزانده شده: درسهايی برای ايران" است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل ميزان گازهای سوزانده شده در ۱۵ كشور اول جهان در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵
توضیح

این داده برگرفته از جدول صفحه ۳ "تجربه كشورهای منتخب در جمع‌آوری گازهای سوزانده شده: درسهايی برای ايران" است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1387
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی
سایت ناشر https://rc.majlis.ir/fa
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.