ارزش کل تولیدات مواد معدنی کل کشور برحسب نوع فعالیت از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل ارزش کل تولیدات مواد معدنی کل کشور برحسب نوع فعالیت گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل ارزش کل تولیدات مواد معدنی کل کشور برحسب نوع فعالیت از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل ارزش کل تولیدات مواد معدنی کل کشور برحسب نوع فعالیت گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1370
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.