میزان حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار: ۱۳۹۸ - ۱۳۸۶

این داده از جدول ۱۹-۷ در صفحه ۲۸۱ از گزارش «میزان حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار: ۱۳۹۸ - ۱۳۸۶» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل میزان حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار: ۱۳۹۸ - ۱۳۸۶
توضیح

این داده از جدول ۱۹-۷ در صفحه ۲۸۱ از گزارش «میزان حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار: ۱۳۹۸ - ۱۳۸۶» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1386
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سایت ناشر https://www.mcls.gov.ir/en/home
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.