تعداد زنان سرپرست خانوار بیمه شده تحت پوشش سازمان بهزیستی در سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷

این داده از جدول ۴۹-۶ در صفحه ۲۳۳ از گزارش «تعداد زنان سرپرست خانوار بیمه شده تحت پوشش سازمان بهزیستی: ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد زنان سرپرست خانوار بیمه شده تحت پوشش سازمان بهزیستی در سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷
توضیح

این داده از جدول ۴۹-۶ در صفحه ۲۳۳ از گزارش «تعداد زنان سرپرست خانوار بیمه شده تحت پوشش سازمان بهزیستی: ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سایت ناشر https://www.mcls.gov.ir/en/home
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.