شاخص توسعه انسانی کشورهای جهان: ۲۰۱۸

این داده از جدول ۹-۱۰ در صفحات ۳۶۳ تا ۳۶۸ از گزارش «شاخص توسعه انسانی کشورهای جهان: ۲۰۱۸» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل شاخص توسعه انسانی کشورهای جهان: ۲۰۱۸
توضیح

این داده از جدول ۹-۱۰ در صفحات ۳۶۳ تا ۳۶۸ از گزارش «شاخص توسعه انسانی کشورهای جهان: ۲۰۱۸» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سایت ناشر https://www.mcls.gov.ir/en/home
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.