تولید جهانی نفت از سال ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۹

بررسی آماری شرکت بی‌پی از انرژی جهانی ۲۰۲۱ ، چاپ ۷۰

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل تولید جهانی نفت از سال ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۹
توضیح

بررسی آماری شرکت بی‌پی از انرژی جهانی ۲۰۲۱ ، چاپ ۷۰

تاریخ شروع (ایرانی) 1344
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر شرکت بیپی
سایت ناشر https://www.bp.com
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from and Excel file.