شکاف جنسیتی عمیق در اشتغال دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه

شکاف جنسیتی عمیق در اشتغال دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه

افزایش حضور زنان در مقاطع مختلف دانشگاهی و رشد تعداد زنان فارغ‌التحصیل از دانشگاه تناسبی با تعداد زنان شاغل ندارد. به‌طور کلی، اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در ایران در سطح مطلوبی نیست ولی شکاف میان زنان و مردان بسیار زیاد است و وضع اشتغال زنان فارغ‌التحصیل به شدت بدتر از مردان است. اما دلیل اصلی این موضوع چیست؟

Launch website