کمبود روغن خوراکی یکی از مواهب اقتصاد مقاومتی

کمبود روغن خوراکی یکی از مواهب اقتصاد مقاومتی

سال‌ها است رهبر جمهوری اسلامی اقتصاد ایران و معیشت جامعه را با یک واژه به گروگان گرفته است؛ «اقتصاد مقاومتی». این واژه من‌درآوردی روی کره زمین تنها در دو جا مصداق دارد؛ کره شمالی و ایران. دست‌کم تکلیف اولی معلوم است. اما تکلیف جمهوری اسلامی ایران نه با کشورهای دیگر، نه با مردم ایران و نه با خود جمهوری اسلامی مشخص نیست.

Launch website