میزان فروش سموم شیمیایی به تفكیک استان در سال ۱۳۸۸

این داده از جدول ۱-۳-۲ در صفحه ۶۱، جلد دوم آمارنامه کشاورزی سال ۱۳۸۸ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل میزان فروش سموم شیمیایی به تفكیک استان در سال ۱۳۸۸
توضیح

این داده از جدول ۱-۳-۲ در صفحه ۶۱، جلد دوم آمارنامه کشاورزی سال ۱۳۸۸ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1388
تاریخ پایان (ایرانی) 1388
ناشر وزارت جهاد کشاورزی
سایت ناشر http://www.maj.ir/Portal/Home/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.