میزان فروش سموم شیمیایی به تفكیک استان در سال ۱۳۹۰

این داده از جدول ۱-۳-۲ در صفحه ۷۱، جلد دوم آمارنامه کشاورزی سال ۱۳۹۰ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل میزان فروش سموم شیمیایی به تفكیک استان در سال ۱۳۹۰
توضیح

این داده از جدول ۱-۳-۲ در صفحه ۷۱، جلد دوم آمارنامه کشاورزی سال ۱۳۹۰ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1390
تاریخ پایان (ایرانی) 1390
ناشر وزارت جهاد کشاورزی
سایت ناشر http://www.maj.ir/Portal/Home/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.