متوسط درآمد ناخالص سالانه یک خانوار در مناطق شهری به تفكیک گروه‌های مختلف درآمد در استان‌های مختلف در سال ۱۳۹۴

این داده از جدول ۵۰ از صفحه ۸۸ تا ۹۱، نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل متوسط درآمد ناخالص سالانه یک خانوار در مناطق شهری به تفكیک گروه‌های مختلف درآمد در استان‌های مختلف در سال ۱۳۹۴
توضیح

این داده از جدول ۵۰ از صفحه ۸۸ تا ۹۱، نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.