متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار به تفكیک گروه‌های مختلف هزینه طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار به تفكیک گروه‌های مختلف هزینه طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳
توضیح

این داده از جدول شماره ۳ در صفحه ۲۰ نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۹۳ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1384
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.