تعداد عناوین و شمارگان کتاب‌های منتشر شده به تفکیک موضوع، نوع اثر، نوبت و محل انتشار از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸

این داده از جدول ۱۹-۱۹ در صفحه ۷۲۳ از گزارش «تعداد عناوین و شمارگان کتاب های منتشر شده به تفکیک موضوع، نوع اثر، نوبت و محل انتشار از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد عناوین و شمارگان کتاب‌های منتشر شده به تفکیک موضوع، نوع اثر، نوبت و محل انتشار از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸
توضیح

این داده از جدول ۱۹-۱۹ در صفحه ۷۲۳ از گزارش «تعداد عناوین و شمارگان کتاب های منتشر شده به تفکیک موضوع، نوع اثر، نوبت و محل انتشار از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1380
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.