میزان توزیع سموم شیمیایی به تفكیک استان در سال۱۳۸۷

این داده از جدول ۱-۳-۲ در صفحه ۶۰، جلد دوم آمارنامه کشاورزی سال ۱۳۸۷ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل میزان توزیع سموم شیمیایی به تفكیک استان در سال۱۳۸۷
توضیح

این داده از جدول ۱-۳-۲ در صفحه ۶۰، جلد دوم آمارنامه کشاورزی سال ۱۳۸۷ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1387
تاریخ پایان (ایرانی) 1387
ناشر وزارت جهاد کشاورزی
سایت ناشر http://www.maj.ir/Portal/Home/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.