Data Dictionary

Column Type Label شرح
سال numeric
خانگی - هزار مشترک numeric
عمومی - هزار مشترک numeric
سایر مصارف - هزار مشترک text
صنعتی - هزار مشترک numeric
کشاورزی -هزار مشترک numeric
روشنایی معابر -هزار مشترک text
جمع - هزار مشترک numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 3 نوامبر 2021
ایجاد شده 3 نوامبر 2021
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
ناشر وزارت نیرو
سایت ناشر https://www.moe.gov.ir/
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده تمیز شده