سهم اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی جمعیت ۱۱ ساله و بیشتر به تفکیک استان در سالهای ۱۳۹۹-۱۳۹۸

این داده از جدول ۴ در صفحه ۱۰ از گزارش «سهم اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی جمعیت ۱۱ ساله و بیشتر به تفکیک استان در سالهای ۱۳۹۹-۱۳۹۸» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل سهم اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی جمعیت ۱۱ ساله و بیشتر به تفکیک استان در سالهای ۱۳۹۹-۱۳۹۸
توضیح

این داده از جدول ۴ در صفحه ۱۰ از گزارش «سهم اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی جمعیت ۱۱ ساله و بیشتر به تفکیک استان در سالهای ۱۳۹۹-۱۳۹۸» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.