مصارف دستگاه‌های اصلی در سال ۱۳۸۷

این داده از جدول شماره ۱-۲ در صفحات ۶۸ تا ۱۳۰، قانون بودجه دستگاه‌های اجرایی ۱۳۸۷ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل مصارف دستگاه‌های اصلی در سال ۱۳۸۷
توضیح

این داده از جدول شماره ۱-۲ در صفحات ۶۸ تا ۱۳۰، قانون بودجه دستگاه‌های اجرایی ۱۳۸۷ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1387
تاریخ پایان (ایرانی) 1387
ناشر سازمان برنامه و بودجه کشور
سایت ناشر http://www.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=0c1adeb9-d144-46a3-9e5e-ced7504c23b3
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.