مهاجران وارد شده طی ۵ سال گذشته به تفکیک استان محل اقامت قبلی و فعلی (ماتریس مهاجرت) در سال ١٣٩۵

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل مهاجران وارد شده طی ۵ سال گذشته به تفکیک استان محل اقامت قبلی و فعلی (ماتریس مهاجرت) در سال ١٣٩۵
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Dataset extracted from and Excel file