مهاجران وارد شده طی ۵ سال گذشته به تفکیک استان محل اقامت قبلی و فعلی (ماتریس مهاجرت) در سال ١٣٩۵

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل مهاجران وارد شده طی ۵ سال گذشته به تفکیک استان محل اقامت قبلی و فعلی (ماتریس مهاجرت) در سال ١٣٩۵
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.