تورم نقطه ای دهک های هزین های به تفکیک گروه های عمده - ۱۴۰۰

این داده از جدول ۲ در صفحه ۱ از گزارش «تورم نقطه ای دهک های هزین های به تفکیک گروه های عمده - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تورم نقطه ای دهک های هزین های به تفکیک گروه های عمده - ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۲ در صفحه ۱ از گزارش «تورم نقطه ای دهک های هزین های به تفکیک گروه های عمده - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1400
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data downloaded from website