نسبت های تحلیلی بودجه - ۱۴۰۱

این داده از صفحه ۱۹ و ۲۰ از گزارش «نسبت های تحلیلی بودجه - ۱۴۰۱» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل نسبت های تحلیلی بودجه - ۱۴۰۱
توضیح

این داده از صفحه ۱۹ و ۲۰ از گزارش «نسبت های تحلیلی بودجه - ۱۴۰۱» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1401
تاریخ پایان (ایرانی) 1401
ناشر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
سایت ناشر https://en.iccima.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.