شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در بهار ۱۴۰۱ و تغییرات شاخص در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰

این داده از جدول ۱ در صفحه ۲ از گزارش «شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در بهار ۱۴۰۱ و تغییرات شاخص در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در بهار ۱۴۰۱ و تغییرات شاخص در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۱ در صفحه ۲ از گزارش «شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در بهار ۱۴۰۱ و تغییرات شاخص در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1393
تاریخ پایان (ایرانی) 1401
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.