شاخص آزادی مطبوعات - ۲۰۲۲

این جدول از وبسایت ناشر بر گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل شاخص آزادی مطبوعات - ۲۰۲۲
توضیح

این جدول از وبسایت ناشر بر گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1401
تاریخ پایان (ایرانی) 1401
ناشر گزارشگران بدون مرز
سایت ناشر https://rsf.org/en
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.