نمره محرومیت - ۱۴۰۰

این داده از جدول ۳ در صفحه ۳۷ از گزارش «نمره محرومیت - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل نمره محرومیت - ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۳ در صفحه ۳۷ از گزارش «نمره محرومیت - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1400
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سایت ناشر https://www.mcls.gov.ir/en/home
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data obtained from electronic polling system.