مبلغ و درصد توزيع چک های وصولی بر حسب عادی و رمزدار به تفکيک استان و مناطق آزاد - ۱۴۰۱

این داده از جدول ۱۲ در صفحه ۲۳ از گزارش «مبلغ و درصد توزيع چک های وصولی بر حسب عادی و رمزدار به تفکيک استان و مناطق آزاد - ۱۴۰۱» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل مبلغ و درصد توزيع چک های وصولی بر حسب عادی و رمزدار به تفکيک استان و مناطق آزاد - ۱۴۰۱
توضیح

این داده از جدول ۱۲ در صفحه ۲۳ از گزارش «مبلغ و درصد توزيع چک های وصولی بر حسب عادی و رمزدار به تفکيک استان و مناطق آزاد - ۱۴۰۱» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1400
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data obtained from electronic polling system.