متوسط هزينه سالانه حمل و نقل درون شهری و روستايی يك خانوار در مناطق شهری و روستايی به تفكيک انواع هزينه در سال های منتخب - ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹

این داده از جدول ۱۰ در صفحه ۱۲ از گزارش «متوسط هزينه سالانه حمل و نقل درون شهری و روستايی يك خانوار در مناطق شهری و روستايی به تفكيک انواع هزينه در سال های منتخب - ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل متوسط هزينه سالانه حمل و نقل درون شهری و روستايی يك خانوار در مناطق شهری و روستايی به تفكيک انواع هزينه در سال های منتخب - ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹
توضیح

این داده از جدول ۱۰ در صفحه ۱۲ از گزارش «متوسط هزينه سالانه حمل و نقل درون شهری و روستايی يك خانوار در مناطق شهری و روستايی به تفكيک انواع هزينه در سال های منتخب - ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.