بازماندگان از تحصیل از سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ به تفکیک مقطع تحصیلی

این داده از جدول ۱ در صفحه ۱ از گزارش «بازماندگان از تحصیل از سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ به تفکیک مقطع تحصیلی» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل بازماندگان از تحصیل از سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ به تفکیک مقطع تحصیلی
توضیح

این داده از جدول ۱ در صفحه ۱ از گزارش «بازماندگان از تحصیل از سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ به تفکیک مقطع تحصیلی» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر پرسون
سایت ناشر https://purson.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned XLSX table.