قیمت روزانه فروش دلار در بازار تهران - ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱

این داده از جدول ۱ در صفحه ۱ از گزارش «قیمت روزانه فروش دلار در بازار تهران - ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل قیمت روزانه فروش دلار در بازار تهران - ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱
توضیح

این داده از جدول ۱ در صفحه ۱ از گزارش «قیمت روزانه فروش دلار در بازار تهران - ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1397
تاریخ پایان (ایرانی) 1401
ناشر بن بست
سایت ناشر https://www.bonbast.com/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data downloaded from the website.