ده کشور مبدا با بالاترین میزان متقاضی پناهندگی در کشورهای عضو OECD - ۱۴۰۰

این داده از جدول ۲۸ در صفحه ۲۰۱ از گزارش «ده کشور مبدا با بالاترین میزان متقاضی پناهندگی در کشورهای عضو OECD - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل ده کشور مبدا با بالاترین میزان متقاضی پناهندگی در کشورهای عضو OECD - ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۲۸ در صفحه ۲۰۱ از گزارش «ده کشور مبدا با بالاترین میزان متقاضی پناهندگی در کشورهای عضو OECD - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1400
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر دانشگاه صنعتی شریف
سایت ناشر https://www.sharif.edu/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.