Data Dictionary

Column Type Label شرح
کشور text
۲۰۱۵ numeric
۲۰۱۶ numeric
۲۰۱۷ numeric
۲۰۱۸ numeric
۲۰۱۹ numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 29 ژوئن 2023
ایجاد شده 29 ژوئن 2023
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

منبع: )Eurostat ,UNHCR به نقل از 2020 ,OECD )ترکیه مجموعه‌ داده‌های ما عمدتا به طور دستی تمیز می شوند، بنابراین احتمال خطای انسانی در آنها وجود دارد. در صورت برخورد با خطاهای احتمالی لطفا با ما تماس بگیرد.

ناشر دانشگاه صنعتی شریف
سایت ناشر https://www.sharif.edu/
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده cleaned