Data Dictionary

Column Type Label شرح
کشور مقصد٢٠٠٠ text
تعداد - ۲۰۰۰ text
کشور مقصد ٢٠٠۵ text
تعداد - ۲۰۰۵ text
کشور مقصد ٢٠۱۰ text
تعداد - ۲۰۱۰ text
کشور مقصد ۲۰۱۵ text
تعداد - ۲۰۱۵ text
کشور مقصد ۲۰۱۹ text
تعداد - ۲۰۱۹ text
کشور مقصد ۲۰۲۰ text
تعداد - ۲۰۲۰ text

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 29 ژوئن 2023
ایجاد شده 29 ژوئن 2023
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

)UNHCR Data Finder( :منبع مجموعه‌ داده‌های ما عمدتا به طور دستی تمیز می شوند، بنابراین احتمال خطای انسانی در آنها وجود دارد. در صورت برخورد با خطاهای احتمالی لطفا با ما تماس بگیرد.

ناشر دانشگاه صنعتی شریف
سایت ناشر https://www.sharif.edu/
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده cleaned