پنج استان اول میزبان اتباع خارجی در ایران - ۱۴۰۰

این داده از جدول ۳۲ در صفحه ۲۱۴ از گزارش «پنج استان اول میزبان اتباع خارجی در ایران - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل پنج استان اول میزبان اتباع خارجی در ایران - ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۳۲ در صفحه ۲۱۴ از گزارش «پنج استان اول میزبان اتباع خارجی در ایران - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1400
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر دانشگاه صنعتی شریف
سایت ناشر https://www.sharif.edu/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.