میزان تجرد قطعی به تفکیک جنس - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۵

این داده از جدول ۲-۶ در صفحه ۴۳ از گزارش «میزان تجرد قطعی به تفکیک جنس - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل میزان تجرد قطعی به تفکیک جنس - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
توضیح

این داده از جدول ۲-۶ در صفحه ۴۳ از گزارش «میزان تجرد قطعی به تفکیک جنس - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1390
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.