دانشجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی بر حسب جنس - ۱۳۹۵ - ۱۴۰۰

این داده از جدول ۲۴-۲ در صفحه ۵۰ از گزارش «دانشجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی بر حسب جنس - ۱۳۹۵ - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل دانشجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی بر حسب جنس - ۱۳۹۵ - ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۲۴-۲ در صفحه ۵۰ از گزارش «دانشجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی بر حسب جنس - ۱۳۹۵ - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.