تعداد شعبه های فعال دادگاه ها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف - ۱۳۹۱ - ۱۴۰۰

این داده از جدول ۲۶-۲ در صفحه ۵۱ از گزارش «تعداد شعبه های فعال دادگاه ها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف - ۱۳۹۱ - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد شعبه های فعال دادگاه ها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف - ۱۳۹۱ - ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۲۶-۲ در صفحه ۵۱ از گزارش «تعداد شعبه های فعال دادگاه ها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف - ۱۳۹۱ - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1391
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.