سرانه انتشار گازهای آلاینده و گلخانه های ناشی از تولید و مصرف انرژی در کشور - ۱۳۹۱ - ۱۴۰۰

این داده از جدول ۱۰-۸ در صفحه ۱۰۴ از گزارش «سرانه انتشار گازهای آلاینده و گلخانه های ناشی از تولید و مصرف انرژی در کشور - ۱۳۹۱ - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل سرانه انتشار گازهای آلاینده و گلخانه های ناشی از تولید و مصرف انرژی در کشور - ۱۳۹۱ - ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۱۰-۸ در صفحه ۱۰۴ از گزارش «سرانه انتشار گازهای آلاینده و گلخانه های ناشی از تولید و مصرف انرژی در کشور - ۱۳۹۱ - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1391
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.