محصول ناخالص داخلی به تفکیک استان ها - ۱۴۰۰

این داده از جدول ۳-۲ در صفحه ۸۷ از گزارش «محصول ناخالص داخلی به تفکیک استان ها - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل محصول ناخالص داخلی به تفکیک استان ها - ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۳-۲ در صفحه ۸۷ از گزارش «محصول ناخالص داخلی به تفکیک استان ها - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر دانشگاه تهران
سایت ناشر https://ut.ac.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.