سهم استان ها در ارزش افزوده بخش سایر خدمات کل کشور - ۱۴۰۰

این داده از جدول ۳-۱۵ در صفحه ۱۰۰ از گزارش «سهم استان ها در ارزش افزوده بخش سایر خدمات کل کشور - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل سهم استان ها در ارزش افزوده بخش سایر خدمات کل کشور - ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۳-۱۵ در صفحه ۱۰۰ از گزارش «سهم استان ها در ارزش افزوده بخش سایر خدمات کل کشور - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر دانشگاه تهران
سایت ناشر https://ut.ac.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.