ارزش افزوده بخش های مختلف و جی دی پی به قیمت جاری و ثابت کل کشور طی سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ - ارقام به میلیون ریال

این داده از جدول ۴-۱ در صفحه ۱۱۷ از گزارش «ارزش افزوده بخش های مختلف و جی دی پی به قیمت جاری و ثابت کل کشور طی سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ - ارقام به میلیون ریال» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل ارزش افزوده بخش های مختلف و جی دی پی به قیمت جاری و ثابت کل کشور طی سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ - ارقام به میلیون ریال
توضیح

این داده از جدول ۴-۱ در صفحه ۱۱۷ از گزارش «ارزش افزوده بخش های مختلف و جی دی پی به قیمت جاری و ثابت کل کشور طی سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ - ارقام به میلیون ریال» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر دانشگاه تهران
سایت ناشر https://ut.ac.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.