ضريب جينی سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۹ - كل كشور- (دهک وزنی)

این داده از جدول ۱ در صفحه ۱ از گزارش «ضريب جينی سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۹ - كل كشور- (دهک وزنی)» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل ضريب جينی سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۹ - كل كشور- (دهک وزنی)
توضیح

این داده از جدول ۱ در صفحه ۱ از گزارش «ضريب جينی سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۹ - كل كشور- (دهک وزنی)» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1363
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned Excel table.