مجوز صنفی صادره به تفکیک نوع خدمات - ۱۳۹۷ - ۱۴۰۲

این داده از جدول ۱۰-۳ در صفحه ۱۰۱ از گزارش «مجوز صنفی صادره به تفکیک نوع خدمات - ۱۳۹۷ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل مجوز صنفی صادره به تفکیک نوع خدمات - ۱۳۹۷ - ۱۴۰۲
توضیح

این داده از جدول ۱۰-۳ در صفحه ۱۰۱ از گزارش «مجوز صنفی صادره به تفکیک نوع خدمات - ۱۳۹۷ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1397
تاریخ پایان (ایرانی) 1402
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually downloaded from a website.