تغییرات متوسط نرخ برابری ارزهای منتخب با ریال نسبت به دوره قبل - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲

این داده از جدول ۱۱-۴ در صفحه ۱۱۳ از گزارش «تغییرات متوسط نرخ برابری ارزهای منتخب با ریال نسبت به دوره قبل - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تغییرات متوسط نرخ برابری ارزهای منتخب با ریال نسبت به دوره قبل - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
توضیح

این داده از جدول ۱۱-۴ در صفحه ۱۱۳ از گزارش «تغییرات متوسط نرخ برابری ارزهای منتخب با ریال نسبت به دوره قبل - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1402
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually downloaded from a website.