مهاجران ایرانی پذیرفته شده به ایالات متحده، کانادا، آلمان، انگلستان و سوئد - ۱۹۶۱ تا ۲۰۰۵

این داده از جدول ۱ در صفحه ۱ از گزارش «مهاجران ایرانی پذیرفته شده به ایالات متحده، کانادا، آلمان، انگلستان و سوئد - ۱۹۶۱ تا ۲۰۰۵» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل مهاجران ایرانی پذیرفته شده به ایالات متحده، کانادا، آلمان، انگلستان و سوئد - ۱۹۶۱ تا ۲۰۰۵
توضیح

این داده از جدول ۱ در صفحه ۱ از گزارش «مهاجران ایرانی پذیرفته شده به ایالات متحده، کانادا، آلمان، انگلستان و سوئد - ۱۹۶۱ تا ۲۰۰۵» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1400
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر اتاق بازرگانی،صنایع، معادن، و کشاورزی طهران
سایت ناشر https://www.tccim.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.