حواله های کارگران ایرانی، غرامت کارمندان و نقل و انتقالات مهاجران - به میلیون دلار آمریکا - ۱۹۹۴ - ۲۰۰۴

این داده از جدول ۴ در صفحه ۱ از گزارش «حواله های کارگران ایرانی، غرامت کارمندان و نقل و انتقالات مهاجران - به میلیون دلار آمریکا - ۱۹۹۴ - ۲۰۰۴» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل حواله های کارگران ایرانی، غرامت کارمندان و نقل و انتقالات مهاجران - به میلیون دلار آمریکا - ۱۹۹۴ - ۲۰۰۴
توضیح

این داده از جدول ۴ در صفحه ۱ از گزارش «حواله های کارگران ایرانی، غرامت کارمندان و نقل و انتقالات مهاجران - به میلیون دلار آمریکا - ۱۹۹۴ - ۲۰۰۴» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1373
تاریخ پایان (ایرانی) 1383
ناشر موسسه سیاست مهاجرت
سایت ناشر https://www.migrationpolicy.org/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data taken directly from website.